Kommentoi Toivakan kuntastrategialuonnosta 15.10.2017 mennessä

Toivakan kunnan hallintojohtaja Eero Raittila pyytää kuntalaisia kommentoimaan Toivakan vuosien 2018 -2021 kuntastrategialuonnosta sähköpostitse 15.10.2017 mennessä kunnan nettisivulla olevalla ilmoituksella:

”Kunnassa on valmisteltu uutta strategiaa vuosille 2018-2021. Valmistelu aloitettiin jo huhtikuussa kuntalaisille avoimella strategiaseminaarilla ja sen jälkeen sitä on työstetty monissa eri kokoonpanoissa ja monesta eri näkökulmasta. Nyt pyydämme kuntalaisia kommentoimaan strategialuonnosta, jossa esitellään kiteytetysti kunnan arvot, päämäärät ja valinnat vuosille 2018-2021. Tutustu esitykseen ja kommentoi sitä 15.10. mennessä. Kunta ja kunnan strategia ovat kuntalaisia varten, ja siksi haluamme kuulla kaikkien näkemykset Toivakan tulevaisuudesta.

Strategialuonnos: https://prezi.com/view/oT8HTrD7VkSgdRxVxxzm/

Vapaamuotoiset kommentit voi lähettää sähköpostitse hallintojohtajalle: eero.raittila@toivakka.fi

Kommentoitavan strategialuonnoksen etusivu linkissä https://prezi.com/view/oT8HTrD7VkSgdRxVxxzm/

Anna palautetta 15.10.2017 mennessä

Anna palautetta Eero Raittilalle sähköpostilla eero.raittila@toivakka.fi 15.10.2017 mennessä, jotta Toivakka-tarinan jatko-osa saa haluamasi sisällön. Kunnanhallitus ja kunnanvaltuusto käsittelee ja hyväksyy strategian vielä ennen vuodenvaihdetta.

Voimassa oleva Toivakkatarina

Vuoden 2017 loppuun asti voimassa oleva kuntastrategia eli Toivakkatarina on luettavissa kunnan nettivulla, josta se on sellaisenaan kopiotu myös tämän jutun loppuun.

KUNNAN STRATEGIA, TOIVAKAN TARINA

TOIVAKKA-TARINA VALTUUSTOKAUDELLE 2013 – 2016

Mistä olemme tulossa?

Toivakan ensiaskeleet otettiin 1870-luvulla, kun Toivakan kylän asukkaat alkoivat haaveilla itsenäisyydestä. Itsenäistyminen kypsyi ajan kanssa ja itsenäinen Toivakka aloitti toimintansa 1910. Itsenäiseen Toivakkaan siirrettiin Jyväskylän kunnalta, Laukaasta ja Korpilahdelta alueita, joiden varassa kunta tänä päivänäkin seisoo. Aluesiirrot eivät olleet itsestään selviä vaan Laukaa ja Korpilahti valittivat tehdyistä siirroista, mutta ennen Suomen itsenäistymistä nykyinen Toivakka oli saanut maantieteelliset rajansa nykymuotoon.

Nuori Toivakka oli tyypillinen maatalouspitäjä, jonka väestön selkeä enemmistö sai elantonsa maa- ja metsätaloudesta. Itsenäiset tilat olivat elinkelpoisia ja pitkälti omavaraisia. Ylemmälle koulutukselle ei ollut kysyntää.Sitä edustikin kourallinen isompien tilojen lapsia,  opettajat ja kirkkoherra. Erityisesti Simo Korpela toimi kunnan alueella vahvana hengellisenä johtajana ja kansan valistajana.

Kuntalaisten sivistystyö oli alkuajoista lähtien aktiivista ja ennakkoluulottomasta asenteesta johtuen kunta toimi 1960 -luvulla keskikouluopetuksen kokeilukuntana. Varsinaiseen peruskouluun siirryttiin ensimmäisten kuntien joukossa vuonna 1972. Myös kulttuurin saralla kunta on ollut aktiivinen ja erityisesti musiikilla on iso asema kuntalaisten sydämissä tänä päivänäkin. Eikä kunta ole jäänyt osattomaksi iskelmätaivaan kiintotähdistäkään. Lukumiehen 1970-luvulla maalaamat kirkon kattomaalaukset ovat olleet syntyhetkistä lähtien keskustelunaiheena ja edelleenkin kunnan merkittävin matkailunähtävyys.

Sotien jälkeen maa- ja metsätalouden ohella myös muu elinkeinoelämä alkoi kehittyä ja kasvattamaan merkitystä kunnan arjessa. Erityisesti sementtivalimo on tarjonnut näihin päiviin saakka merkittävästi työpaikkoja kuntalaisille. Myös puolustusvoimat ovat olleet läsnä kuntalaisten arjessa. Erityisesti Toivakan varikko on ollut kiinteä osa kunnan elämää.

Missä olemme?

Tänään Toivakka on vahvojen kylien ja kuntakeskuksen muodostama 2500 asukkaan maalaismainen kunta. Kunta kasvaa hallitun maltillisesti 25-50 henkilöä vuodessa. Verrattuna moneen vastaavan tyyppiseen kuntaan, kunnan väestön ikärakenne on nuorta ja lapsien määrä on merkittävä. Toki myös vanhusväen osuus tulee kasvamaan lähivuosien aikana. Kasvun johdosta palvelutarpeet tulevat kasvamaan. Siksi kunnan tulee lähitulevaisuudessa tarkastella koko palveluverkkoa ja rakentaa verkosto kysyntää vastaavaksi.

Luonto on ollut aina läsnä Toivakassa ja sieltä on ammennettu henkistä pääomaa vuosien saatossa. Tämä pääoma on edelleen yksi tärkeimmistä vahvuuksista, joiden varaan kunta rakentaa huomisen. Kuntalaisten henkinen hyvinvointi on elintärkeää kunnan kehittymisen ja vetovoimaisuuden kannalta. Päijänne ja monet muut järvet kutsuvat kuntalaisia ja kesäasukkaita virkistäytymään arjen haasteista.

Taloudellinen toimintaympäristö, väestön ikärakenne ja elinkeinoelämän toimintaympäristön kehittymättömyys ovat Toivakan 2010-luvun suurimpia haasteita. Näihin haasteisiin ei enää ole tarjolla helppoja ratkaisuja talouden kasvun myötä vaan kunnan toimintoja tulee tarkastella kokonaisvaltaisesti ja taloudellisesti. Kunnan tulee pystyä rahoittamaan tarjottavat palvelut tulorahoituksen kautta ja velkaa otetaan vain investointeihin. Tämä voi tarkoittaa myös palveluverkon uudelleen organisointia ja tuottavampien toimintatapojen käyttöönottoa. Lisäksi kehityskohteet on laitettava tärkeysjärjestykseen ja päätetystä järjestyksestä on myös pidettävä kiinni.

Valtakunnalliset linjaukset yhdyskuntarakenteen eheyttämisestä haastavat kunnan linjaamaan ja tarvittaessa ohjaamaan uudisrakentamista. Linjaaminen ei saa johtaa kylien elinvoimaisuuden heikkenemiseen, mutta kehitys tulee tapahtua taloudellisesti kestävällä pohjalla.

Minne olemme menossa?

Maaseutumainen ja luonnonkaunis Toivakka on aidosti, kyliensä kautta houkutteleva asuinkunta. Kunnassa asuu vuonna 2016 2630 onnellista toivakkalaista. Olemme kiinteä osa hyvinvoivaa ja kasvavaa Jyväskylän seutukuntaa ja Keski-Suomea.

Tätä nykyä pientalo- ja rivitalo rakentaminen on aktiivista ja uusia koteja syntyy kehityksen painopistealueille tiivistäen yhdyskuntarakennettamme. Arjen palvelut on saatavilla eläväisestä kuntakeskuksesta ja harrastusmahdollisuudet vastaavat kuntalaisten kysyntää. Lähiluonto ja järvet antavat voimaa kuntalaisille arjen askariin.

Kunnan kulttuurielämä on kokenut uuden renessanssin ja varsinkin kesällä kunnassa on tarjolla kuntalaisia ja kesäasukkaita säännöllisesti kokoavia tapahtumia. Koulukeskus on entisestään vahvistanut asemaansa kunnan kouluna, tarjoten lapsille turvallisen oppimisympäristön. Iltaisin ja viikonloppuisin koulukeskus yhdessä kirjaston kanssa tarjoavat monipuoliset ja asianmukaiset tilat kuntalaisille harrastaa ja toimia kansalaisopiston kautta.

Toivakka tarjoaa hyvät edellytykset yritystoiminnalle ja uusia yrityksiä syntyy kasvattaen kunnan työpaikkojen määrää. Nykyiset yrittäjät arvostavat kuntaa luotettavana yhteistyökumppanina ja kehittäjänä. Kehittäminen ei ole vain kunnan ja yrittäjien vastuulla vaan siihen osallistuvat aktiivisesti kunnassa toimivat yhdistykset ja seurat sekä maakunnan oppilaitokset.

Toivakan visio

Maaseutumainen ja luonnonkaunis Toivakka on rohkeasti eteenpäin pyrkivä kasvukunta, jossa kaikkien on hyvä asua, yrittää ja tehdä työtä vastuullisen kuntatalouden turvatessa peruspalvelut.

Toivakan arvot ja toimintaperiaatteet

Toivakka on asukas- ja asiakaslähtöinen

Toivakka ammentaa kasvuvoimaa aktiivisista kuntalaisista, yhteisöistä ja kesäasukkaista. Palvelut mitoitetaan kysyntää vastaaviksi huomioiden kestävä kuntatalous. Tärkeintä on, että kuntalaisten ja kesäasukkaiden arki on sujuvaa ja yhteisöllisyyttä vahvistavaa.

Toivakka on yrittäjyyttä synnyttävä

Toivakan tulevaisuus rakentuu aktiivisen ja rohkeaan elinkeinopolitiikkaan ja maankäyttöön. Tarpeen vaatiessa tulee olla ”kokoaan suurempi” uutta synnyttäessä ja olemassa olevaa kasvattaessa.

Toivakka on lämmin ja luotettava

Toimimme vastuullisesti ja luottamusta herättäen unohtamatta ihmistä.

Päämäärät ja valtuustokauden tavoitteet

Asukkaan ja palvelut

Päämäärä

Toivakkalaiset ovat kuntaansa tyytyväisiä. Se turvaa oikein mitoitetuilla palveluilla sujuvan arjen. Kunta myös kannustaa kuntalaisia ja kesäasukkaita tulemaan mukaan kehittämään kunnan palveluita. Vastaavasti kuntalaiset ovat vastuullisia omassa elämässään ja heikko-osaisia ei jätetä vaan yhdessä kunnan kanssa tukea annetaan sitä tarvitseville.

Tavoitteet vuoteen 2017 mennessä

 • Kunnan palvelut mitoitetaan vastaamaan kysyntää kestävää kuntataloutta unohtamatta

 • Palvelut tuotetaan laadukkaasti, uusia toimintatapoja hyväksikäyttäen ja toimimattomista palveluista ja toimintamalleista ollaan valmiit luopumaan uuden tieltä

 • Ennaltaehkäisevä toiminta ja omatoimisuuteen kannustavat palvelut ovat kiinteä osa muita palveluita

 • Palveluita tuotetaan yhteistyössä kumppaneiden kanssa ja ennakkoluulottomiin kokeiluihin ollaan valmiita, mikäli asukkaan ja kesäasukkaan palvelukokemus oletettavasti parantuisi kokeilun myötä

 • Kuntalaisia ja kesäasukkaita kannustetaan antamaan palautetta tarjotuista palveluista kehittämistyön perustaksi vuosittain toteutettavassa palvelukyselyssä.

Elinvoima ja yrittäjyys

Päämäärä

Eteenpäin pyrkivällä asenteella kunta on onnistunut luomaan tekemisen meiningin Toivakkaan teollisuusalueen ja modernin yritysneuvontapalvelun kautta. Uusia yrityksiä syntyy vuosittain kasvattaen työpaikkaomavaraisuusastetta. Nykyisten yritysten toimintaympäristöön kohdistuviin haasteisiin haetaan aktiivisesti ratkaisuja turvaten ja vahvistaen yritysten olemassa olemista Toivakassa.

Maankäyttö Toivakassa on viisasta ja kasvusuuntiin kohdistunutta. Uusia asuinalueita kaavoitetaan vuosittain eikä maanhankintaa strategisilta alueilta kaihdeta. Toivakka rakentaa realistista ja uskottavaa kuntaimagoa aktiivisella tiedottamisella ja paikan markkinoinnilla kasvattaen kunnan vetovoimaa mahdollisten uusien asukkaiden ja yritysten keskuudessa.

Tavoitteet vuoteen 2017 mennessä

 • Kunnan maankäyttö on johdonmukaista ja maanhankinnassa ollaan tarvittaessa rohkeita turvaten kunnan kehitys

 • Kunta kaavoittaa valtuustokauden aikana 40 uutta pien- ja rivitalotonttia

 • Kunta toimii aktiivisesti vuokratalomarkkinoilla, varmistaen omilla toimillaan uusien vuokratalojen syntymisen unohtamatta ”senioritaloa”

 • Kunta kaavoittaa valtuustokauden aikana yli 20 hehtaaria teollisuudelle sopivaa kaava-aluetta

 • Yrittäjille tarjotut palvelut ovat kysyntää vastaavia ja helposti saavutettavissa

 • Tarvittaessa kunta on valmis ottamaan käyttöön kannustimia uusien asukkaiden ja yrittäjien sijoittumisen varmistamiseksi

 • Kunta toimii aktiivisesti varmistaen onnistuneen ja mielenkiintoa herättävän viestinnän ja markkinoinnin toteutumiseksi

 • Kyliä kehitetään niiden omiin vahvuuksiinsa tukeutuen

 • Kunnan lävitse kulkevat valtaväylät otetaan kehittämisen painopisteiksi ja niihin tukeutuen kunta kasvattaa asukaslukua ja yrittäjyyttä

Talous ja johtaminen

Päämäärä

Toivakka on uudistanut organisaationsa ja palveluverkkonsa vastaamaan kysyntää ja talouden kantokykyä. Kunnan talous on saatu pitkäjänteisellä ja johdonmukaisella työllä kestävälle pohjalle ja talous on käännetty ylijäämäiseksi valtuustokauden loppuun mennessä, tarvittaessa vaikeiden ja raskaiden päätöksien kautta.

Kunnan johtaminen ja poliittinen päätöksenteko pohjautuu hyvään ja riittävään valmisteluun. Asiat päätetään avoimesti, eteenpäin menevällä asenteella luottamusta herättäen.

Johtaminen ja esimiestyö rakentuvat myönteiseen, ihmisiin luottavaan ihmiskäsitykseen. Työnantajana Toivakan kunta on kuunteleva, vuorovaikutusta rakentava ja johdonmukainen, sitouttaen työntekijät asetettuihin tavoitteisiin. Kannustaminen ja vastuullisuus omasta työstä ja työyhteisöstä on meidän yhteinen ylpeyden aihe.

Tavoitteet vuoteen 2017 mennessä

 • Kunta on uudistanut organisaation vastaamaan talouden kantokykyä

 • Palveluverkko on uudistettu vastaamaan talouden kantokykyä

 • Poliittinen toiminta on johdonmukaista, eteenpäin pyrkivää, läpinäkyvää ja luottamusta herättävää

 • Poliittista päätöksentekoa arvioidaan vuosittain kyselyiden avulla.

 • Kunnan johtaminen ja esimiestyö on ammattimaista, johdonmukaista, alaisia arvostavaa ja uutta luovaa

 • Kunnan työntekijät ovat tietoisia asetetuista työn tavoitteista ja ovat sitoutuneet asetettuihin tavoitteisiin

 • Kunnan henkilökuntaa koulutetaan aktiivisesti ja hyvistä saavutuksista palkitaan asianmukaisesti kannustavan henkilöstöpolitiikan mukaisesti

 • Työhyvinvointia mitataan vuosittain tehtävillä kyselyillä

Toivakka-tarina täydentyy seuraavien osuuksien kautta:

 • Elinkeino- ja hankintaosuus

 • Viestintä- ja markkinointiosuus

 • Maankäytön osuus

 • Kannustavan henkilöstöjohtamisen osuus

Lisäksi talousarvio ja toimintasuunnitelma ovat kiinteä osuus Toivakka-tarinaa. Vuosittain talousarviota ja toimintasuunnitelmaa laadittaessa tulee huomioida Toivakka-tarinassa asetetut tavoitteet ja asettaa riittävät määrärahat sekä toimet tavoitteen saavuttamiseksi. Vuositavoitteille asetetaan selkeät mittarit, joilla toimia mitataan.

Lähde: http://www.toivakka.fi/hallinto/paatoksenteko/toivakan-tarina

Saatat myös pitää...

Vastaa